REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Przetarg na roboty budowlane dotyczące rozbiórki budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej 2020-01-24 12:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zamówienia Publiczne 2020-01-24 12:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
3. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Laszczyny - 23.01.2020r. 2020-01-23 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2020-01-23 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Protokół Nr XV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2019r. 2020-01-22 13:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Protokół Nr XIV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 19 grudnia 2019r. 2020-01-21 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Protokół Nr XIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 listopada 2019r 2020-01-21 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2020-01-17 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2020-01-17 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-01-15 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym 2020-01-15 09:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej /zwrot podatku akcyzowego/ w 2017 roku sporządzony na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ? Ustawy o finansach publicznych /Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 / 2020-01-15 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.8.2018 2020-01-14 09:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-01-14 09:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Bilans z wykonania budżetu za rok 2017 2020-01-13 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2020 2020-01-13 08:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-01-10 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi psychologa i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2020-01-10 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2020-01-10 14:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
20. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - 271.6.2018 2020-01-10 14:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
21. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.6.2018 2020-01-09 15:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.6.2018 2020-01-09 15:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-01-09 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-01-09 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 20.12.2019r. 2020-01-07 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne - podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-01-03 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-01-02 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-01-02 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022 2020-01-02 14:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie w Naszych Stronach - 26.04.2018r. 2020-01-02 14:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 91/19 z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-01-02 14:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-01-02 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-01-02 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-01-02 14:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym 2020-01-02 14:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2020-01-02 14:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Urzędu gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2020-01-02 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Dostawa artykułów żywnościowych 2020-01-02 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-01-02 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 2020-01-02 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie oraz przekazania w formie darowizny dla Powiatu Leżajskiego 2020-01-02 12:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 2019-12-31 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Dolne - 16.04.2018r. 2019-12-31 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów - 11.04.2018r. 2019-12-31 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2019-12-31 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017 2019-12-31 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016 2019-12-31 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2019-12-31 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Laszczynach, Chodaczowie, Grodzisku Dolnym, Zmysłówce i Wólce Grodziskiej 2019-12-30 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Laszczyny - 23.12.2019r. 2019-12-24 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 56


powrót na górę strony