Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  30 stycznia 2020r. tj. w czwartek o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym odbędzie XVI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
  5. Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok ubiegły.
  7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020.

        8.  Przyjęcie planu pracy RG na rok 2020.

        9. Sprawy różne i wolne wnioski.

     10. Zamknięcie sesji.

   

Posiedzenia komisji Rady Gminy odbędą się w dniu 28 stycznia 2020r. tj. wtorek godz, 16.00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XVI sesji Rady Gminy.