Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  27 września 2019r. tj. w piątek godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym odbędzie XI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

2) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

3) w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2019-2022,

4) zmieniającej uchwałę nr XXXIV/2019/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 września 2019r. tj. środa godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie materiałów ujętych w porządku obrad XI sesji  Rady Gminy.