Sesja Rady Gminy


 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje, że Komisarz Wyborczy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Grodzisko Dolne wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. – zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Grodzisko Dolne na dzień 22 listopada 2018r. tj. czwartek godz. 16.00. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie w w/w postanowieniu ustalił następujący porządek pierwszej sesji:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grodzisko Dolne.
  4. Ślubowanie Wójta Gminy Grodzisko Dolne.