Stypendia wójta czekają


 

Zachęcamy rodziców i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do składania wniosków o stypendium wójta gminy za szczególne osiągnięcia w nauce, sukcesy artystyczne lub sportowe. W ramach gminnego programu stypendialnego, do 20 września br. do Wójta Gminy Grodzisko Dolne można składać wnioski o stypendia dla wyróżniających się uzdolnionych uczniów.

Ubiegając się o stypendium, należy zapoznać się szczegółowo z Programem Stypendialnym, w którym zaszły pewne zmiany. Według nowych zasad do ustalenia kategorii stypendium brane będą pod uwagę oceny oraz osiągnięcia tylko za ostatnie półrocze. Kolejna zmiana dotyczy zachowania. Ocena z zachowania dopuszczająca złożenie wniosku musi być co najmniej na poziomie dobrym. Obowiązuje też nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium, który m. in. umożliwia podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone stypendium oraz nowy wzór oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o stypendium może być złożony przez rodzica, organizację pozarządową, trenera czy też dyrektora szkoły. Aktualny wzór wniosku oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się na stronie www.grodziskodolne.pl w module Polecamy mieszkańcom.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Poniżej pliki do pobrania.