GOPS rozdzieli jabłka


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 19-06-2018r. (wtorek) od godz. 9:30 do 13:00 pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym rozdawane będą jabłka mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne.

Pomoc udzielana będzie osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.