GOPS rozda jabłka


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 1 marca 2018r. (czwartek) od godz. 9.00 do 13.00 pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym rozdawane będą jabłka mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne.

Pierwszeństwo mają osoby, rodziny biedne i bezrobotne, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.