Ogłoszenie o naborze


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Gminie Grodzisk Dolne.

Opiekun Osoby Starszej – 3 etaty

Niezbędne wymagania:

 • kwalifikacje w zawodzie: opiekun środowiskowy lub Asystent Ososby Niepełnosprawnej lub pielęgniarz lub opiekun osoby starszej lub opiekun medyczny lub opiekun kwalifikowany w domu pomocy lub ukończone szkolenie w zakresie pierwszej pomocy lub pomocy przed medycznej,
 • doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyte minimum 80 -godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi,
 • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim (zaświadczenie będzie wymagane na etapie zatrudnienia),
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowe wymagania:

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi,
 • inne umiejętności przydatne w pracy z osobami starszymi.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • realizowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług pielęgnacyjnych,
 • pomoc w utrzymaniu higieny – pomoc zlecona przez lekarza,
 • pomoc w spożywaniu posiłków,
 • wspieranie w nawiązywaniu / utrzymaniu kontaktów z otoczeniem,
 • diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników,
 • ustalanie form i metod pracy,
 • opracowywanie indywidualnych planów wspierania,
 • udział w zespołach terapeutycznych,
 • przestrzeganie procedur BHP i przeciwpożarowych.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Grodzisku Dolnym,
 • wymiar pracy: Pełny etat.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Kucharka - ¾ etatu

Niezbędne wymagania:                           

 • kwalifikacje w zawodzie: kucharz (min. 2-letnie doświadczenie)
 • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim ( zaświadczenie będzie wymagane na etapie zatrudnienia ),
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • umiejętność obsługi urządzeń AGD.

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość zasad przygotowywania posiłków dietetycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, inicjatywa,
 • zmysł estetyczny,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • organizacja pracy w kuchni, przygotowywanie posiłków, w tym zgodnie z zalecaną dietą,
 • opracowywanie MENU,
 • przestrzeganie i wdrażanie procedur żywienia,
 • dbanie o wysoką jakość przyrządzanych potraw oraz ich estetykę podawania,
 • dbanie o czystość pomieszczeń i urządzeń,
 • dbałość o powierzony sprzęt kuchenny oraz prawidłową obsługę i konserwację tego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi,
 • przestrzeganie procedur BHP i przeciwpożarowych.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Grodzisku Dolnym,
 • wymiar pracy: 3/4 etatu,
 • bezpośredni kontakt z osobami w podeszłym wieku.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oferty oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 23 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym (decyduje data faktycznego wpływu). Kandydaci spełniający wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.