KOMUNIKAT - dożywianie dzieci w szkołach


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje rodziców o możliwości ubiegania się o dożywianie dzieci w szkołach. Prosi się rodziców o jak najszybsze składanie wniosków w sierpniu, aby dzieci mogły skorzystać z dożywiania od 4 września 2017r.

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać miesięcznie 150 % kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 771,00 zł. Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o udzielenie pomocy:

 • podanie do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie dożywiania,
 • dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, nr dowodu osobistego),
 • dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj:
 • dowody otrzymywania emerytury lub renty,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją
  o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych 
  i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym, że zasiłku się nie pobiera- informacja zostanie pobrana przez GOPS
 • osoby bezrobotne - obowiązkowo  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
 • zaświadczenia z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
 • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
 • zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki lub oświadczenie,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach,
 • w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 17 24 29 134.