Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021r. (tj. czwartek), o godz. 1200 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020” oraz zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Ocena stanu dróg na terenie gminy oraz analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia sołectwa Grodzisko Górne do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”
 • w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grodzisko Górne
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska
 • w sprawie rozpatrzenia skargi p. Mieczysława Wnęk na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w sprawie wydanej decyzji nr GOPS.401625.2.2021 z dnia 27 stycznia 2021
 • w sprawie rozpatrzenia skargi p. Władysława Różyckiego na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie pomocy przedsiębiorcom lokali gastronomicznych
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dot. szczepionek przeciwko COVID-19
 • w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2021
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
 1. Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg gminnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 1600, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy.