Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 04 marca 2021r. (tj. czwartek), o godz. 1200 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli wydatków za rok 2020 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2020
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym za rok 2020
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodzisko Dolne
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2021.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne
 • w sprawie rozpatrzenia petycji pn. „Poprawmy odporność tysięcy starszych ludzi w Polsce-apel do Samorządowców”
 • w sprawie rozpatrzenia petycji pn. „STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
 • w sprawie rozpatrzenia petycji pn. „Antycovidowa petycja do Rady Miasta/Gminy” ws. Uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dot. prawa do równego traktowania przez władze publiczne.
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2021

      8.Sprawy różne i wolne wnioski.

      9.Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie odbędzie się w dniu 02 marca 2021r. (tj. wtorek) o godz. 1600, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy.