Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Grodzisko Dolne


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku przesyła obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Grodzisko Dolne.

Gmina Grodzisko Dolne zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 2 wodociągów sieciowych objętych stałym monitoringiem jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody na terenie naszej gminy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

- wodociąg Zmysłówka zaopatrujący ok. 1200 osób, wielkość produkcji wody 144 m3/d

- wodociąg Grodzisko Górne zaopatrujący ok. 7400 osób, wielkość produkcji 526 m3/d

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody dokonywane są pobory próbek wody do badania z urządzeń wodociągowych, z częstotliwością uzależnioną od wielkości wodociągu, jak również stwierdzanych problemów z jakością wody. W 2020 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych 14 próbek w zakresie monitoringu parametrów.

Bieżąca kontrola pozwala na potwierdzenie, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości, ale także, co nie mniej istotne pozwala na wychwycenie sytuacji, w których dochodzi do jej pogorszenia. Wówczas podejmowane są czynności, które zmierzają do rozpoznania i wyeliminowania przyczyny złej jakości wody, a w konsekwencji to co jest nadrzędnym celem: dostarczenie wody o odpowiednich parametrach.

Jakość wody produkowanej przez wodociągi odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po analizie oceny jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy, która korzysta z sieci wodociągowych, w związku ze spożyciem wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne.