Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 03 lutego 2021r. (tj. środa), o godz. 1000 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok ubiegły.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2021
 • w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 • w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne
 • w sprawie ustalenia kryterium i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2021

      7. Przyjęcie planu pracy RG na rok 2021.

      8. Sprawy różne i wolne wnioski.

      9. Zamknięcie sesji.

 

Wspólne posiedzenie odbędzie się w dniu 01 lutego 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 1600, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.