Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 29 grudnia 2020r. (tj. wtorek), o godz. 1000 odbędzie się  XXV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2021 oraz uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030.
  5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Grodzisko Dolne
  • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  • w sprawie umorzenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym
  • zmieniająca uchwałę nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1m3 ścieków
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020

      6. Sprawy różne i wolne wnioski.

      7. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020r. (tj. środa) o godz. 1000, natomiast posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020r. (tj. środa) o godz. 1300.. Posiedzenia Komisji odbędą się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzeń będzie uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2021 oraz uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030, a także zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy.