Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 9 grudnia 2020r. (tj. środa), o godz. 1000 odbędzie XXIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia, którego Liderem jest Powiat Leżajski w sprawie opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna i Gminę Tryńcza na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 900, natomiast posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 1200..

Posiedzenia Komisji odbędą się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2021 oraz zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy.