Opłaty za śmieci egzekwuje Urząd Skarbowy


 

Z dniem 18 kwietnia 2015r. weszła w życie kolejna zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami organem egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naczelnik urzędu skarbowego. Oznacza to, iż zaległości z tytułu w/w opłaty, które nie zostały uregulowane pomimo upomnienia, ściągane będą przez urząd skarbowy na podstawie wystawionych przez wójta tytułów wykonawczych.

Przypominamy też, że w przypadku zaistnienia zmiany co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość takich jak: narodziny, zgony, fakt zamieszkania lub wyprowadzki domowników - zamieszkanie w nowym budynku, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonywania korekty złożonej „deklaracji śmieciowej” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Pomimo tego, iż urząd posiada informację o zgonach oraz narodzinach na terenie tut. Gminy, to zgodnie z obowiązującymi przepisami zmianę taką można wprowadzić jedynie po otrzymaniu korekty deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Dlatego terminowe składanie korekt deklaracji pozwoli uniknąć naliczania opłaty za odpady wstecz, często kilka miesięcy do tyłu.

Jak do tej pory, na terenie Gminy wystąpiły jedynie pojedyncze przypadki problemów z regulowaniem opłaty za śmieci. Warto tutaj przypomnieć, że podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest bilansowanie systemu, czyli ustalenie takiej opłaty od mieszkańców, by pokryć wszystkie koszty. Gdyby były więc osoby uporczywie uchylające się od opłaty, to ich zobowiązania musiałyby być poniesione przez pozostałych mieszkańców. W tym zakresie nowe przepisy będą działały na korzyść osób sumiennie regulujących opłaty za śmieci.