Ogłoszenia i komunikaty


Zaproszenie na sesję


Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  28 lutego 2019r. tj. w czwartek  o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie V sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” za rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2019.
  7. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lutego 2019r. wtorek godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów  uchwał oraz zapoznanie się     z materiałami ujętymi  w porządku obrad V sesji  Rady Gminy.