Ogłoszenia i komunikaty


Zaproszenie na sesję


Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 3 października  2017r. ( wtorek)  godz. 9.00. w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku  Dolnym odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 3. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  2. zmieniającej uchwałę nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko Dolne.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 września 2017r. (piątek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy.